Cerv točka

O PROGRAMU

O PROGRAMU

Državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Eqality, Rights, Values) – CERV je okoli 1,55 milijarde EUR vreden centraliziran evropski program, s katerim želi Evropska komisija zaščititi in spodbujati pravice in vrednote, kot so zapisane v Pogodbah EU in Listini o temeljnih pravicah. Program je nastal z združitvijo programa Evropa za državljane in programa Pravice, enakost in državljani.

Program CERV s podporo organizacijam civilne družbe krepi pravice in vrednote, skupne vsem državam članicam EU, za katere so značilni pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost med spoloma, in s spodbujanjem državljanskega in demokratičnega sodelovanja podpira razvoj odprtih, na pravicah temelječih, demokratičnih, enakopravnih in vključujočih družb, ki temeljijo na vladavini prava. Družbe, ki spodbujajo državljane k aktivnemu državljanstvu in na podlagi skupnih vrednot, zgodovine in izkušenj, bogatijo raznolikost Evropske unije.

Ideja o oblikovanju sklopa »Vrednote unije« se je pojavila med razpravo o oblikovanju proračuna 2021–2027. Nastala je kot odgovor na krčenje prostora za delovanje civilne družbe na področju državljanskih pravic (Unije) v številnih evropskih družbah.

V skladu z 2. členom Pogodbe o Evropski uniji Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne državam članicam Unije, v katerih prevladujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost med ženskami in moškimi.

V okviru tega sklopa program CERV z zagotavljanjem finančne podpore organizacijam civilne družbe, ki so dejavne na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni:

 • krepi zaščito in spodbujanje vrednot Unije ter spoštovanje pravne države in prispeva k oblikovanju bolj demokratične Unije, spodbujanju demokratičnga dialoga in dobrega upravljanja;
 • spodbuja razvoj močne civilne družbe, ki spodbuja demokratično, državljansko in družbeno sodelovanje, vključevanje ljudi ter nadaljnji razvoj raznolikosti evropske družbe, ki temelji na naših skupnih vrednotah in zgodovini;
 • podpira izvajanje prednostnih nalog EU, zlasti na področju temeljnih pravic, pravne države in demokracije.

V okviru sklopa “Enakost, pravice in enakost spolov” program CERV spodbuja pravice, nediskriminacijo, enakost, vključno z enakostjo spolov ter s spodbujanjem uporabe in vključevanja načela enakosti spolov in nediskriminacije.

Pri tem se osredotoča na:

 • spodbujanje polnega uživanja pravic žensk, enakosti spolov, vključno z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, opolnomočenje žensk in vključevanje načela enakosti spolov v vse politike;
 • spodbujanje nediskriminacije in njenega vključevanja v vse politike;
 • boj proti rasizmu, ksenofobiji in vsem oblikam nestrpnosti, vključno s homofobijo, bifobijo, transfobijo, interfobijo in nestrpnostjo na podlagi spolne identitete, na spletu in drugje;
 • zaščito in spodbujanje pravic otrok;
 • zaščito in spodbujanje pravic invalidov;
 • zaščito in spodbujanje pravic, ki izhajajo iz državljanstva Unije, ter pravice do varstva osebnih podatkov.

Medtem ko so druga področja delovanja programa CERV namenjena predvsem organizacijam civilne družbe, ki s svojim delovanjem zastopajo evropske državljane, je sklop “Udeležba in sodelovanje državljanov” namenjen neposrednemu vključevanju državljanov. Projekti, financirani v okviru tega sklopa, tako spodbujajo vključevanje in udeležbo državljanov v demokratičnem življenju Unije, izmenjavo med državljani različnih držav članic in ozaveščanje o njihovi skupni evropski zgodovini. 

Pri tem se osredotoča na:

 • ohranjanje spomina, raziskovanje in izobraževanje o pomembnih dogodkih v novejši evropski zgodovini, vključno z vzroki in posledicami avtoritarnih in totalitarnih režimov, ter na ozaveščane evropskih državljanov o njihovi skupni zgodovini, kulturi, kulturni dediščini in vrednotah;
 • spodbujanje sodelovanja državljanov in predstavniških združenj v demokratičnem in državljanskem življenju Unije ter prispevek k temu tako, da objavljajo in javno izmenjujejo svoja stališča na vseh področjih delovanja Unije;
 • spodbujanje izmenjave med državljani različnih držav, zlasti prek pobratenja mest in mrež mest, da bi jim omogočili praktično izkušnjo bogastva in raznolikosti skupne dediščine Unije ter jih ozaveščali, da ti predstavljajo temelj za skupno prihodnost.

Sklop “Daphne” se osredotoča na preprečevanje nasilja, vključno z nasiljem na podlagi spola. 

Osredotoča se na:

 • preprečevanje in zatiranje – na vseh ravneh – vseh oblik nasilja zaradi spola nad ženskami in dekleti ter nasilja v družini, vključno s spodbujanjem standardov, ki so določeni v Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija);
 • preprečevanje in odpravljanje vseh oblik nasilja nad otroki, mladimi in drugimi ranljivimi skupinami, kot so osebe LGBTIQ+ in invalidi;
 • nudenje podpore in zaščite vsem žrtvam zgoraj opisanih oblik nasilja žrtve nasilja v družini ali nasilja v intimnih razmerjih, vključno z otroki, ki so osiroteli zaradi kaznivih dejanj v družini, ter zagotavljanje enake ravni zaščite žrtvam nasilja zaradi spola v vsej Uniji.

Bi radi izvedeli še več o razlogih za nastanek programa CERV in kako se program povezuje z ostalimi politikami EU?

Temeljni programski dokument